8 dalykai, kuriuos galima rasti šuns kėdėjeMeteorizmas yra dujų žvilgsnis į žarnyną, kuri sukelia pilvo keitimo, urria, "transfuzija", diskomfortu. Dujos iš virškinimo trakto gali palikti abu per burnos skylę (drėgną) ir per analinį. Įvairūs dažnio "Pukanya", žarnyno dujų kvapas ir jų skaičius.

Perteklinių dujų susidarymo priežastys

Dažnai meteorizmo priežastis sveikiems šunims yra mišrus maistas - sausas maistas ir natūralus maistas, arba perėjimas nuo vienos rūšies pašarų į kitą.

už įprastą virškinimo klausimais ir kaip šuo priima maistą. Jei ji turi tai padaryti nepatogiai laikysena - maža dubuo, judanti danga maitinimo vietoje, tada gyvūnas nuryja orą daugiau nei įprasta.

Maisto priėmimo greitis turi svarbią prasmę. Aerofagų priežastis (pernelyg ilgas oras su maistu) yra gobšus jo įsisavinimas, jei, pavyzdžiui, hodikinis šuo arba "konkurencingas" valgo gyvūnų grupėje.

Lėtinio meteorizmo polinkis turi brachikinių uolų šunų, dėl ganyklų anatominės struktūros, taip pat gyvūnų, kenčiančių nuo nutukimo, mažo kėlimo.

Arkaha: konfigūracija. Kariai. Proga. Âîîîåå? Я Ни í ме òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëëëòòòòòËËËËE Åùååàà þþþþþþþþþþþþþþIþÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÀÀÀÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉéò> \ t Ðççóüüüàåååå ññ. × oi ò Y Y ñàåììàààààà ñëëåñåååååääûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûììììììììììììììììììììììììììììì

@@@

Sergej (CEST): TV Öåñòóøó ñâîåãî òîæå ïî IDE ÷ PAV çäîðîâüÿ ïåðåâåëè íà ñóõîé (õîòÿ ÿâëÿåìñÿ ñòîðîííèêàìè íàòóðàëêè, IĮ ty ÷ aai ia ïîäåëàåøü, IAAI!). Íàì 7 ìåñöåâå , ììììjì 2 2 àà è è ė ÷ ė ė ė ė í í í í ė ÷ ÷ ÷ ė ÷ ÷ ч ÷ s Puslapis! Î è èàûñññññììì ïî ò ė Å åãî Íàäî Åñòü òàà Åñòò Åñòü. È òò Ååå ààààò , êêêê ! Êêêêêêêêêêêêêê ï è è è Â ï

Arkaha: 11.5 Ãîäà, êåíü 2 Ãøøø. Äìààüüüüüüüüüüüîîîîüüüüüüüüüü ü îîîîîîîîîîîîîî Ç Â âень меня беемщùàîîîîîîîîîîîîîîîîîî À åùå è è àþþþàààòò.

sergej (cest): Arkaha ïèønååàüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüîüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî Î ÷ ÷ àààààààà ààà 4-5 ð â Â Äåíü? Âë Üüüüåååå èëèèèüüüüüüüüüüüüîëëëëëëëëëëëëëëëëåååååååååååååîîîîîîîîîîîîîîîî. Veikdami èãààààåòãããããããííî.

arkaha: the ñò¸à ììììì (((Poci) .1. ÕÄèò ÀÀÀÀÜ ìÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÂîìÿÿÀÿÿÿà.. .ŸÀ .ÿÿ Äåìì ïîêêà ò, 3. ïòòòòò ìóó  17-18 ÷ î äòòò Íà 5-0. Ñúåà çà ç îäèí ééééééééà àààíàààààààààààààààààààààààààààààààààààà.

Sergej (CEST): Â è è ñå ßñîîî! Ñüüéì õõààà, à à Åñüèè õêõääääääääääääääêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ííííííííííííííí ê Ã Ã Åñëè íàïèñàíî ÷ oi ñòàêàí Yoi äíåâíàÿ íîðìà, oi Õæ è åñòü, ðàçäåëèòå íà 2 daca aai è Ana, à åñëè au 3 daca aa ïî ñòàêàíó, oi EAE II Ó aan AUA íåëîïíóë ???! Îí âåëëëää àõàåò, à à å åìóóààññññññ ! Èïåééñññ ØØØØØ! Ø !

@@@

ìÀðíííí :: Arkaha, çíààþ , èììììãÒëòòòòò aaaaa aaaaaaaa äïïäìì , ééàààààààÿòéééÉ E. ïèæéééåéééééééééé, AE , Иå , à È ïòüüüüüòòòòîöööööòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò (("(((((((((((( À ñ ñ â  в вааойоо? Nuosavybė?

Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.