Bravek vietoje šunims 500 mg 1020kg pirkti Tyumen už žemą kainą interneto parduotuvėjeSpa Brave jį šunims išleidžiamas pipetėse, supakuoti į laminuotus aliuminio maišelius 0,4 ml (labai mažų veislių šunims 112,5 mg); 0,89 ml (taškas drąsus 250 mg, mažų veislių šunims); 1,79 ml (Brave tai yra 500 mg, vidutinių veislių šunims); 3,57 ml (Brave vietoje yra 1000 mg, didelėms veislėms) ir 5,0 ml (taškinis 1400 mg, labai dideliems veislės šunims), uždarytas didelio tankio polietileno dangteliu. Pipetės yra supakuotos 1 arba 2 vienetų kartono dėžutėse kartu su naudojimo instrukcijomis.

.

Fluralaner, kuris yra vaisto dalis, yra akaricidas ir insekticidas. Jis yra veiksmingas prieš Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis Ellipsica ir Rhipicephalus Sangineus), taip pat Sarcoptes spp. ir blusų (ctenocephalides spp.).

.

Fluralaner yra stiprus inhibitorius kai kurių nervų sistemos artropodų, veikiantis antagonistinis potencialių priklausomų nešiklio kanalų chloro jonų (Gambe receptorių ir glutamato receptorių).

.Babetijos rizikos mažinimas šunims. Jis gali būti naudojamas kaip sudėtingo alerginio dermatito apdorojimo dalis, kurią sukelia blusų.

.

  • поххдтт дляе поодд
  • Entroduement ñâ èèè ì ì - - - - - --òü --ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Å å åðåå ÷ ÷ ð ÷ ÷ ė ÷ s
  • ilgis ir äàòòòòòòòòüòòüüüüüüüü.
  • ïîñëå ãèáåëè, êò êîæè Íîñèòåëÿ, Áëàãîäàðÿ ÷ èóó íå íóæíî äïïëíèòåëüíî èçâëåêàòü èç òåëà æèâîòíîãî.
  • > ê ê ê ï ï ï Ó Â Â Â ÂÐòññññññññññûûûññññññññññññññññññññ

Reglamentas. Âååààààà èèèèééééééééééééééé Áëèééééé. Ïîèèèèòòåòòòòòò ò тт Åååååååååååååååå Ó Ä â Õ Õààèèè, îîîîîääääääääààèèèèè àààà àòåòóààà ìûûìììììììììììììììììììììììììììIì Ìееииииттсссссссссссс трттвввввааааааааааааадддддддддддддддддддD

. @@@

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà îñíîâàí íà ñâîéñòâàõ àêòèâíîãî äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà (ôëóðàëàíåð), áëîêèðóþùåãî ÷ óâñòâèòåëüíûå ðåöåïòîðû áëîõ è êëåùåé, ÷ oi ïðèâîäèò íåðâíóþ ñèñòåìó ïàðàçèòà ê ãèïåðâîçáóæäåíèþ è äàëüíåéøåé ãèáåëè ÷ ADAC íåïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê.

.

Įrankiai ê 4 ê êëàññññþþíííççç weighçç weighçççççççççççççççççöööîîîîîîîîîîîîîòòòòòòòòò. .Îòòò

.

the çàààààòòëëëëþþþþþ, þ , Àå , Ïàðàçèòû ïîãèáàþò ā òàêîé êîðîòêèé ñðîê, ÷ oi ia óñïåâàþò îòëîæèòü ÿéöà è EE ÷ èíêè, áëàãîäàðÿ ÷ AIO ñðåäñòâî èñêëþ ÷ Aao âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî çàðàæåíèÿ æèâîòíîãî. × äëëèèèèðååðððð aa ñâòÒ aa ööööæææææææææñññññññññññññññññññññññ

@@@

Ñîñòàâ: Àêòèâíîå âåùåñòâî ôëóðàëàíåð, ñàõàðîçà, àðîìàòèçàòîð, íàòðèÿ ëàóðèëñóëüôàò, àñïàðòàì, ìàãíèÿ ñòåàðàò, ãëèöåðèí, ïîëèýòèëåíãëèêîëü, ñîåâîå ìàñëî, êóêóðóçíûé êðàõìàë.

@@@

Ôîðìà âûïóñêà: Ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî Áðàâåêòî âûïóñêàåòñÿ ā âèäå æåâàòåëüíûõ òàáëåòîê EIDE ÷ íåâîãî öâåòà, IO òåìíûõ Ai ñâåòëûõ îòòåíêîâ, ñëåãêà øåðîõîâàòîé Eee ãëàäêîé ôîðìû. O O I I I a a a A-âåüüüüüåååååååååååååååííåíííííûååööööööööö .... .Öööööööööööööö

@@@

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: Ïðåïàðàò ðàçðàáîòàí è ñîçäàí AEY ïðîôèëàêòèêè è EA ÷ åíèÿ àôàíèïòåðîçà (ïåðåäàþùåãîñÿ IO ïàðàçèòîâ), à òàêæå AEY ïðåäîòâðàùåíèÿ ÿâëåíèÿ àëëåðãè ÷ åñêèõ äåðìàòèòîâ, âûçûâàåìûõ áëîõàìè è àêàðîçîâ, âîçáóäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êëåùè.

. @@Ā ñîñòàâ òàáëåòêè âõîäÿò ñïåöèàëüíûå êîìïîíåíòû (îïðåäåëåííûå àðîìàòèçàòîðû è óñèëèòåëè âêóñà), áëàãîäàðÿ êîòîðûì ia âîçíèêàåò ñëîæíîñòè ń aa ïðèåìîì îòäåëüíî, Eee âìåñòå ń êîðìîì.

.

На 1 êà ìÀññòòòòòòòò 25 25 25 25 25 252Ü 25 25 25 25 25 25 25 25 à ààà Äëÿáààåêêõõõõääääääääâ: aai ::::::: II ::::::: 250 n a ìÀññó: 4,5-10 Ea.

Įrenginių įrangos įrangos įrangos įrangos įrangos įrangos įrangos numeris À òàêæå ïûòàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèòü Aico ëåêàðñòâà AEY ïèòîìöà, ïóòåì ðàçëàìûâàíèÿ òàáëåòêè áîëåå âûñîêîé äîçèðîâêè, òàêèå íåâåðíûå ìåòîäû EA ÷ åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ñîáàêè, ìîãó ïðèâåñòè ëèáî ê íåäîñòàòî ÷ IIe AICA ïðåïàðàòà, ëèáî ê aai ïåðåäîçèðîâêå è òÿæåëûì ïîáî ÷ IUI ýôôåêòàì.

.
Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.