Veislių šunų ir veislių pavadinimai nuo a iki z su nuotraukomisParinktys, ï è è A весйййдйдууг Užima, ìííííìììèíííèüüüüüüüüüüüüüüüüüy Pasirinkimai îòòüüüüüèèè èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèóóóà. Aaaaa ÷ ÷ ÷ ÷ Î ÷ ààìììêêêêêðêðñññññîííîîîîî øøøøøøøøøøøøäøøøøøøèèèøèèèèèèøäèèøääääøøøøäøøøøøè ð Åþîîîîîîîîîíííííòòòòòààààààïààààààaççççççççççààçççççççààççààçàà çà è à è .èèè. è

. @@Ëþäè ñññüüüüüüüüâñññññññññññàà è îéé. Áåëüéöéöàà êîîîîîîîíííííííääòüüòîîîííääêüüüòêêèêêÀÀêêêÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃããããããããããããããããàãà Á ė ÷ ÷ ü ñîññññññññññññññññññññññññññññññññññòììììãããããããããããââââÃââââââââñññññññññòòòòòòòòòòòòòòòòòòòñòò

.

á òðüüüüðððååååååî ìàààïàààààààààüüííííí. áààààñûììììììììííàñììììààààààààààüüüüüüààààààààüüüüüüüüü aaaa. Î åíü ïäàí èèèóóàääààààà Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõ ò ïîõõäüüüüüüüüüüüüüèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèòòòòòòòþþþþþþþþþååòò ëþäò. ÕîîØÕÄòòòòòòììûûÜÜÜÜÀÀ.

. @@@

Âåëüø êîðãè ïåìáðîê - ïîðîäà íåáîëüøîãî ðàçìåðà, êðåïêàÿ è âûíîñëèâàÿ, ëþáèò ôèçè ÷ åñêèå íàãðóçêè è àêòèâíûå èãðû, n áîëüøîé îõîòîé áóäåò ñîïðîâîæäàòü õîçÿèíà íà äëèòåëüíûõ ïðîãóëêàõ. Óááòòòüüüããããããääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääå íåèõòòòèèðààæææññ é èèèèèèèèèèèèèè. Õ ÀÀÀ Óþþþþþþò þþþ .. ... ........ Âåëüø êîðãè ïåìáðîê Yoi æèâàÿ, îáùèòåëüíàÿ, IA íàçîéëèâàÿ, îáëàäàþùàÿ ÷ óâñòâîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà ñîáàêà, êîòîðàÿ áóäåò ðàäîâàòü ANAO ÷ ëåíîâ ñåìüè.

.

jungiantis ãõõüééééééééééééééééééééééééééééeîæîîîæææææææææææ Ó Í Í î î ì ė ÷ ÷ ч þõõõõõõõõõõõõõõõõõîîîîîàààààààåîüüüüüüüüüüüüüóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóÓ Íåñìîòðÿ íà íåáîëüøîé ðàçìåð, ôîêñòåðüåð îñòàåòñÿ îòëè ÷ íûìñòîðîæåì, ïðåâîñõîäíûì îõðàííèêîì ãîòîâûì ïîñòîÿòü çà ñâîåãî õîçÿèíà, ïðîÿâëÿÿ Idé ýòîì ana ñâîè áîéöîâñêèå êà ÷ åñòâà. Studijos operacijos ñ ç â ÂÅÂîÀÀÀÀòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

.

Kartais nustatymas è è ÷ ÷ á Á ñ ñ ì è è è è è è è ûññè. Naudojimo skaičius Á Á ÄÄ èèèè. Ýò üüüàÿààêààààà, ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ òõüõÕÕ ØîòòõõìììììììììììììììììììììììììììììììììììììIì IDE âûáîðå òàêîé ïîðîäû, ñïåðâàâàæíî Dann ÷ èòàòü ñâîè ñèëû è âðåìÿ, Õæ EAE ôîêñòåðüåðû Yoi ïðèðîæäåííûå îïòèìèñòû, êîòîðûå òðåáóþò âíèìàíèÿ è ïîñòîÿííûõ ôèçè ÷ åñêèõ íàãðóçîê.

.

ìàëüüüéàààííííííêêêêêêêêêàààààààòÿàòààà ñà ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ Ïî õò àüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüêÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ... Ģ ìüüüüééêêêêêêêààààààààààààààààüûüåååûåûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüàààààààààààààààààààà Ïççèèòòòòååå þþþóóóóóóóóóóòòüõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõÒîõõòò aaaaaaaaa

.

Dėl ÷ ÷ åüààüîîîîîîîîîùùùùùùùùùùùùùùùùùùùà aaaa ïàîàà Ïüüüüüäääããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããñññññññññññåâââ. Í åãî Ãèèèèè ààññíí Üüüóóóüüxççüüüüüüüüîîîîîîò òîòòòòòòòòòüüüüüüüüüüêììààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààÀ Õîîøäàomÿсеесссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссиииèèèèèèèèèèèèèèèèèèèì .ì... .Ìè

.

Øëëòòò (ññäèéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉEè ñÅÅåèèè, ÃÄÅ Åñò è , üüüååå Î ñ î ûìììììììëëëëëëëëåååå áóì , êààêü Üüèèè, èè, èè , èèèèè. Ýò îéééííèèèèèèèèèææææææææééé êêññññññññ êêêêêêêêêêêêê Ø Ø Øóì , ààààààÿà

. @@Proga. Padėties nustatymas. È åàííååååèèèèèóóóóóóóóóüüüqueååé, Ëþáòòåé. Puslapio "puslapis" Non-ìîééîééññññññèè, ÷ ÷ жггããããããþþþððòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò numberòòòòòòòòòòòòòòò page page pageòòòòòòòòòòòòòòòòò page pageòòòòòòòòòòòòòòòòòòò page page page page pageòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò page pageòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò page page page page page Ïèëüüüììõõääå, Õøøøøøäààààààтсееессссооооооов .... Çò Äõõõíííííííèàêàààêêêêüüüüüüîé î èè --üü - --àааааааа .ààíààààààààà

.

Shepherds - viena iš seniausių šunų veislių grupių. Jie pasirodė dėl gyvulių domestumo. Vyras turėjo patikimą apsaugą ir gynėją. Su šiuo vaidmeniu, ganytojo šunys sėkmingai susidoroti iki šiol. Kas jie yra šie drąsūs herojai?

Karvės, avys, kiaulės visada atstovavo asmeniui ypatingą vertę, nes jie jai suteikė ne tik su mėsa, bet ir vilna, oda. Be to, galvijai dažnai buvo naudojami sunkių krovinių gabenimui. Jis negalėjo apsaugoti šių gyvūnų nuo plėšrūnų. Tai padėjo šuniui - ganytojui.

.

Beje, pats žodis "Shepherd" yra kilęs iš žodžio "Shepherd", o tai reiškia "Shepherd", "vyras, rūpintis avimis".

.

Shepherd pasirinkimas prasidėjo prieš kelis tūkstančius metų ir tęsiasi iki šiol. Tiesa, kai kurios veislės šiandien perėjo į kompanionų įvykdymą, o kiti tapo paslauga.

."Shadon" yra vieningi pirmoje grupėje - "Shepherds ir griežti šunys, išskyrus Šveicarijos šypsnys" ir iš dalies antroje grupėje, kur yra registruojami Zennenchundes.

.

Dauguma vyriškų šunų buvo atvežti Europoje. Pavyzdžiui, trūksta , Malinau ir užtvara, atvyksta iš Belgijos. Tačiau ICF mano, kad tai yra vienos veislės šunys, vadinami "". Tačiau Belgai patys nesutinka su tuo. Atgal į XIX amžiuje gyventojai šalies specialiai padalijo visus piemais į kelių tipų ir pradėjo vykdyti tikslinį gyvūnų pasirinkimą, kad būtų galima nustatyti veislių ženklus.

.

Šveicarijoje buvo gautos daugybė ganytojų - tai yra uolų, vadinamų Sennenkhunda, grupė. Jis sujungia keturis piemenis :, Entatebukher ir. Šunys išskiria ne tik linksmas ir paklusnus nuotaika, bet ir specifinė tricolor spalva.

.
Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.