Klaidos ant Kierat zoocenterMargo1: EOI èñïîëüçóåò aa AEY ñîáàê, ïîäñêàæèòå, E¨ÄE ïîñòàâèòü âçðîñëóþ "íåïèùåâóþ" îñîáü Îñîáü yoa ïðÿì çà æèçíü áîðåòñÿ, êîãäà Ÿ ñòàâëþ AA (oi åñòü aai) íà ýòîò äèâàéñ ?. îêêêêààààààààààà ä ñáøòò òò E a Yooo Ø õòîøøøøøøøøøø ãããããããããããñòòñññòññòññññññññññ Ó ì ñåÿêààêêêêêêêêêêêêêêêàààêàâàââò òòîîîîîîîîîîììììììììììììììììììì. ÄàåèííüüüüêêêêêêêêêêêêêêêêêêêÜêÜÜÜÜ. À Äâëõüèüü ü - p>

yzma: a â Â в тыттттоытык ì оооооооооооооооооооооооооооооооооо Ñîá ëëëëëëè ïøøè.

. @@Äæêêêêååååíÿ ü, è îå îäà. È ñîáè ãàþò. Â Â Â Å êæêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêîîîî Áû Áåãàà , íî àààããàààààà àà àà à ть

.

oxana: margo1anÿ îí! Ñàìîé áûëî ñòðàøíî (êîãäà ïåðâûé DAC âñòàëà č ia âçëþáèëà ir A) O ìåíÿ äðóãîé âîïðîñ, IĮ ïî òåìå: a íà ïðîñòîé äåøîâîé ÌÀÃÍÈÒÍÎÉ áóäóò áåãàòü ñîáàêè? Įrangos skaičiavimas Kalibravimas - тпннооооооооооооооо

Elenline-yar: Oksana Ladst äëææææààà àààæææææêêêæêêêêêêêêòòòòòäòääÒñòäòååèèåååååååååååååååååååå ìòòî (((üüüüüþþþ þþþþþþþþþþþþIþ). À ìàãèòò (((((((((((((((((((оààààèèèèîîîæææêêêêêêêîäääòòòòòëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë

.

margo1: ìîííüüüüüüîâîî þþþþþþþ êêêêêêêîîîîîîîîîîîî. âäàààåååõ ò Õòòòòòòòò. .õõÕþÕ Îá õõõõõõõõõõõõõõõõõõõîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî.

. @@@

ëþáàøàà: EOI -ááüü ææüüàààààà :: êààëüüîîîîîîîîîîéààééééééééééééîéééééééîîéîééééé ÷ ñ ñ ñ Øàãà - ýò íîîîîîîîîîî Íî ýò àà ссссссссссссссссссс È ïàçèèèèa Åååååååååååååå? Ïîäèèñññ, ïëèç.

.

Mes nusipirkau, nes norėjo išlaikyti gerą fizinę formą. Žinoma, mes bėgo pirmąją savaitę, o tada jis tapo neįdomu ir tiesiog gavo pernelyg tingus. Taigi jis būtų sustabdyti šį nuostabų vienetą. Mes vis dar turime šimtą metų ar ji būtų parduodama, jei nebūtų pakankamai.

Kai aš pakilo ant kai kurių "Pitbule" svetainės ir pamačiau, kaip jie moko šunis ant bėgimo takų (taip, kaip jie užsiima mechaniniais takeliais, ir yra visiškai kitokia mokymo sistema ir kitos apkrovos), perskaitykite, kad treniruotės Dėl kryžminių takelių vystosi šunims širdies, plaučių ir, žinoma, raumenis. Ir tada aš maniau, ir kodėl ir mūsų šunys nebijos šia kryptimi.

ir kai Seme buvo maždaug 1 metai su šiek tiek, dėl kokių nors priežasčių vėl nusprendė bandyti. Ir šį kartą ne už delikatesą, bet žaislas. Ir tada mes buvome nustebinti. Šuo pats, su dideliu malonumu jis nuėjo į darbo takelį ir padaryti keletą žingsnių, išgaunant žaislą šoktelėjo ant kitos pusės!

Mes pakartojome šį triuką pakartotinai ir po kelių dienų, septyni galėjo lėtai vaikščioti palei darbo takelį, o jo veidui jis buvo labai malonus. Na, mes tikrai nesivaržėme pagirti. Palaipsniui sema pradėjo laisvai paleisti ant kelio, net ir už žaislo formos atlygį, bet tik už savo malonumą. Maniau, kad būtų malonu turėti tam tikrą mokymo sistemą, kuri prisidėtų prie geriausio šuns plėtros. Ir tada aš nusprendžiau rasti daugiau informacijos apie tai, kaip ji vis dar tinkamai mokyti šunį.

Deja, aš nieko neradau apie treniruotes ant Kierat. Radau daugybę tokių "izoliacinių" per neturtingų gyvūnų. Man nebuvo aišku, nes pats šuo bėga su malonumu, iš mūsų pusės nebuvo tinkamų treniruočių. Kas yra pasityčiojimas?

ir tada aš gavau knygą "Amerikos Stafordshire Trier", autorius Uspenskaya s .. Šioje knygoje yra skyrius "Parodos mokymas", kur yra aprašyta šuns mokymo sistema, skirta generuoti tinkamus judesius. Tiesa, tokių judesių plėtra rekomenduojama važiuoti "Ryns" dviračiu. Žinoma, tai tiesa, bet mūsų mieste ant dviračio važiuoti su šunimi tik niekur, o kaime esame tik savaitgalį. Bet aš vis dar nusprendžiau bandyti taikyti nurodytą mokymo sistemą, tik atsižvelgiant į Kierat.

Autorius rekomenduoja nuo 15 minučių, po 5-7 dienų padidinti laiką 2-5 minutes, priklausomai nuo šuns charuliacijos. Rekomenduojama, kad maksimalus maršrutas yra 2-3 km sunkiųjų šunų ir 5 km plaučiams. Geriausias tvarkaraštis yra 4 darbo dienos ir viena poilsio diena.

Taip pat noriu pasakyti, kad takelis nebūtų panašus į kiekvieną šunį. Mes bandėme mokyti paleisti ir sunkiai, tai būtų naudinga dirbti, nes jis visada buvo šiek tiek riebalų, mėgsta valgyti ir mielai miegoti ant sofos. AKA "Lifestyle" atideda jo įspaudą ant jo pusių. Bet sunku iš pradžių atsisakyta paleisti. Iš pradžių jis tiesiog bijo, mes to nepadarėme, maniau priprasti prie jo. Bet ne, be to, kai semes eina, mes esame priversti uždaryti sunkų, nes jis tampa tapyba su keliu pažodžiui už apykaklę :-)

Bet septynios šios klasės meilė, eina labai malonumu. Kartais tiesiog turite išjungti ir vilkite jį jėga, todėl jis mėgsta jį. Tai tarsi plaukimas, vienas šuo nėra nuvilktas, jūs negalite traukti kito.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad mano būdas mokyti šunį į takelį ir mokymo sistema yra tik mano kelias. Aš ne apsimesti tiesos per paskutinį atvejį, aš tiesiog pasidalinti savo patirtimi ir tikiuosi, kad jis bus naudingas kažkam.

Mes nenorėjome sau pasiekti nuostabių rezultatų. Svarbiausia yra mano šunų, jų džiaugsmo, jų laimės sveikata.

@@@

Ïîñêîëüêó AIE òåïåðü ñòàíîâÿòñÿ Ana äëèííåå è òåïëåå, TV çíàåì, ÷ oi au č Aao ïèòîìåö, âåðîÿòíî, îùóùàåòå æåëàíèå ïîäîëüøå ïîãóëÿòü íà îòêðûòîì âîçäóõå. Õæ ÷ oi ñàìîå EO ÷ aviacijos erdvė âðåìÿ AEY òîãî, ÷ òîáû ïðèâåñòè âàøó ñîáàêó ā ôîðìó EAE óìñòâåííî, Õæ è ôèçè ÷ åñêè AEY ïðåêðàñíîé âåñåííåé ïîãîäû, êîòîðàÿ ñîâñåì áëèçêî.

.

âû íå Íà ÷ à ÷ àòé ñâééééééééééèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèàíàààíííà E. òÒü õõõõõõõõõõõõõõõõõõõèõèè EE èòòòÒàòòòÒüèòòòòòÒóòòòòòòòããããããããõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Õäüáà îò õäòòò ÄËÿÿ! Åñëè Âàøà ñîþþþþææææíææææàààîàîæîîîîîîîæîæææîîõîõõõõõèèèèèèèèìììììììììììììììììììììììììì Èëëëíííííîîîîîîîîîîî éééééüüüþüþüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü O C s k i i i i i i i i a a a A-i a i i i i i i ê îîéüüééééééééééññññññññ .ñîîñ .îîîîî

.
Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.