Katės, kaip suteikti katės vitaminų, specializuotų vitaminų kompleksųVitaminai - nuo lotyniško žodžio vita- "Life" ir amino - mažos molekulinės masės organinių junginių, palyginti su paprasta struktūra ir cheminės medžiagos, yra būtinos žmogaus organizmui ir gyvūnui, kaip ir neatskiriama maistas. Vitaminai laikomi maistu labai mažais kiekiais. Vitaminai atliekami šunų kūno katalitinėje funkcijoje kaip įvairių fermentų centrų dalis ir taip pat gali dalyvauti hormonuose kaip hormonai.

vitaminų koncentracija audiniuose ir jų kasdieniu poreikiu yra maža, tačiau nepakankamai atvykstant vitaminų šuns kūnui, tai įvyksta tiems ar kitiems patologiniams pokyčiams, dėl kurių atsiranda vienos arba kita hipovitaminozė.

Vitaminai nėra sintezuojami šuns kūne, todėl jie turi reguliariai ir pakankamai sumai patekti į kūną su maistu arba vitamos ir mineralinių kompleksų, maisto priedų ir grynos formos. Vitaminai yra labai nestabilios medžiagos, rodančios jautrumą šviesai, aukštai temperatūrai ir oksidacijai. Atsižvelgiant į tai, virimo procese šunų savininkai turi laikytis tam tikrų taisyklių, kad būtų kuo daugiau vitaminų.

Remiantis tirpumu, vitaminai yra padalintas į riebalų tirpias - A, D, E, K ir vandenyje tirpūs - ° C ir Vitaminai grupių B. riebalų tirpių vitaminų kaupiasi organizmuose ir riebalinio audinio . Vandenyje tirpūs vitaminai kaupiasi organizme ir viršijant juos su vandeniu. Su pernelyg dideliu naudojimu, riebalų tirpūs vitaminai gali būti toksiški šuniui.

musya: ß ïêêêàëàààòàààà ((((Øàèèõõ). ÂàêààààññññññññàààëàëàëàëàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààÀ

Ëþäèèàà: í íñêüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî òåìïåðàòóðû.Ìî ÷ EOA âàòêó è NIA ÷ èâàåòå íîñîïûðêó 3-4 äíÿ.Åñëè ñîáàêà ñëèæåò, ty ÷ aai ñòðàøíîãî.Êîðêà íà ÷ IAO ëîïàòüñÿ, AEA óæàñíûé.Íî AEY ñîáàêè àáñîëþòíî ia áîëåçíåííûé. × ADAC 4 äíÿ au ïðîñòî ñàìè áåçáîëåçíåííî îòøåëóøèòå Âñå.è âðöööóóóóó ü.ýóýîîýîîîîîî , aš , ýýýýýýýýçççççççççççççççççççççççççç Veikia - ò ò ò ÷ ė è è Aàøìó ìöö!

íþêêà: Musya ïèøøø :: ß ï ïêêààëòòò ò òòò ((((((((((((((((((((((((((((Øàèèõõ). Âàêàààààññññññññ à åìì? Åñòü Ééééééééééééòðòàèíààòàààààààààààààåå èååååèééééèèèèèèèèèààõõììììììììììììììììììììì ÕççâàééééõõõõõãããããããããããããããããããããããããòÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ Åà åãî ÂÂÂÂ. I I I a s k üüüàà))))) õõõõõõõõõõõüüéééééééééééééééééüüüüüüüüééééé.

tonic: à Ó Íà ç îîíííííîîîîîîîîîîîîîîîîî Õòò ÜÜÜÜ. | E E E E E ëããÃè êêêêêåèèè øëëøøøññîîîßß Ð ìàóóëûûûûûààìàààÒàààòàààààààààààòòàòà Ëíãèà íííííííííííííín. Äìàèèåååîîîòò òòòò ò üü êêêêêêêêê ê ñ ë нннн í í гãããããããããããããããããã Ëîåå èòåååüüüüüüüüüüü Ì ÷ ÷ åçç.

ÀëåêñÊàçàíöåâ: ss ñâîèì ìàçàëà âèòàìèíàìè àåâèò ÷ Adac äåíü, ÷ åøóéêè ïðèãëàæèâàþòñÿ, ii äóìàþ Yoi EB-CA áîëüøîé ñóõîñòè ā êâàðòèðå, Ó Ian íàïðèìåð ā êâàðòèðå ā îòîïèòåëüíûé ñåçîí 27 ãðàäóñîâ, à ëåòîì êîãäà âêëþ ÷ aai ïîäöààààààààåååååå ñ ñ ììååååää <<<<

9tanka: ïîäääñññññ , ÷ ò åììàûûûûûòòòèååååååå Ååîîîãããããà. ß ì ð Ðàëò. ìàëîììììì àààèè ñ ñ è è ò ò è è è ñ ñ ì ìçüüüüòòòòòòòòòòòòò Ä è èôôêêò ÿÿÿ ààààü ë Ø Øãî. Îèáíüüüüîîîîîîî ó 5ìåññ.

Çóáîâà Ñâåòëàíà: ss ìàæó ðûáüèì æèðîì, Iaia êàïñóëà íà 2 áóëüäîæüèõ íîñàÇèìîé ñîõíåò íåìíîãî, íàâåðíîå, EB-CA îòïëåíèÿ, ïîòîìó ÷ oi ëåòîì êðàâèâûå ãëàäåíüêèå íîñèêè

. @@@ ::

Çó ñ ñâòåàíàíààà ad adomèèèèèèèèììèèììì ì ìéééåéééééîéîîé i ттттеттттйййййтй Ìæííîåååòèòò òòñññññññññññññññññññ <<

@@@

Ada: Çóáîâà Ñâåòëàíà, y âîîáùå Ana ññàäèíû è ìåëêèå ðàíêè anai ñâîèì ñîáàêàì äàâíî ýòèì äåëîì ìàæó.Âûïóñêàåòñÿ ā ìàëåíüêîé äîçèðîâêå, âàòíóþ ïàëî ÷ EO îáìîêíóëà, íàìàçàëà LT õîëîäèëüíèêå Ai ñëåäóþùåãî daca õðàíèòñÿ.Óäîáíî, äåøåâî R & D!

Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.