Atsargiai, į blogio šunų konsultacijas su advokatuAr yra laiko nuo kelionės šunų ar kačių pakraščių gyvūnų iš kaimyninės sekcijos? Įstatymas čia suteikia nedviprasmišką atsakymą: Taip.

Ką daryti, jei gyvūnų savininkas neatitinka savo pareigų? Jei šuo jums nepažeidžia, tada, žinoma, neturėtumėte pasirūpinti savimi, tai yra, nubausti šunį, nes tokiu atveju jūs pats padarysite nusikaltimą.

su rašytiniu kontaktu, jums reikia galvoti apie tai, kaip išspręsti tai, kas atsitiko. Ataskaitoje ar taikyme turite nurodyti kaimyninio šuns ar katės "apsilankymų" datas ir laikrodžius, jei įmanoma, gyvūnų savininko pavadinimas ir adresas yra pageidautini - incidento liudytojų kontaktiniai duomenys, kurie taip pat gali būti jūsų šeimos nariai. Patartina pridėti prie apeliacinio skundo ir nuotraukos, kurioje būtų aiškiai matoma, kad kaimyno šuo ar katė yra kažkieno teritorijoje.

tai pagrįstai prieš kreipdama į teismą, siunčia registruotu laišku pretenzijos gyvūno savininkui, priskirti atsakomybę už tai atsakomybę ir pridėti, kad paliekant reikalavimą a Tam tikra kadencija, auka kreipsis į savo teisių apsaugą teismui. Taip pat būtina įrodyti, kad kažkieno gyvūnas buvo jūsų žemėje: čia rekomendacijos yra tokios pačios, kaip ir susisiekiant su savivaldomis.

nuo tokio teisminio ginčo išlaikymo akivaizdžiai bus labai brangus, verta pasverti galimybę sudaryti susitarimą dėl teisinės pagalbos susitarimo dėl draudimo išlaidų, nes tada teismo proceso išlaidos ir pasiekimas neteisminis susitarimas patirs draudimo visuomenę.

Kartais teisminė darbotvarkė jau atvyko į pašto dėžutę, kad kaltininkas skubiai sudaro susitarimą.

Íàáü Åå .......

  Áîëüììì, ï. Äììüüûé, Но Äííí На 2. Ñîäññññññ îÿ. 2 êûõõõõõõõààæà è 3é - ìà peri. Ð Ðçä¸íììììììåååååååîîîîî ìììííòààààààààààààа

ñî ñâåå ûûûûûûû. Ó ì常¸¸¸ààààààîîîîàààîîîîîîî Íà 8%. Òîüüîîî 3 3ííààààòîàààààààààààààààààéééîîîîîîîééîîîîîéééîééééééééé ...... Ñî ñòääåééå¸ Ååååååååååååååååååååååååå Âìåòîõõõõõõõõõõõõõêêääääëëëëë à à à à íà 3 ýòàååîîîååå ÷ è üüüüîîî îîÿîÿàà ë à Ñëûûîîîîîî íà 90% è ïî ñòò ææææææ Å <<

@@@

Âåñü íåäîñòðîé, ïðîèçîø¸ë ïî IDE ÷ PAV òîãî, ÷ oi íà ïåðâûé ýòàæ áûëè íàäñòðîåíû âòîðîé è 3E - ìàíñàðäíûé au ā ñåðåäèíå 90o, LT ïðîöåññå ñòðîéêè, ãëàâíûå áåíåôèöèàðû ñîñåäåé, IIe AEA ñïîíñîðû âñåé - Óìèòò. Ñ ​​ñ ó çèõõèàаттх¸¸¸¸¸¸¸¸òòíõõòòòòò <<<<

@@@

Êðîìå òîãî, åñòü ñïîðíûé ìîìåíò - Ø ÷ àñòîê êðîâëè, E, ñîîòâåòñòâåííî ÷ åðäàêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ IAA EO ÷ àñòüþ ñòðîåíèÿ, II a ñèëó êîíñòðóêöèè, IA ìîæåò áûòü îòðåìîíòèðîâàí îòäåëüíî, à òàêæå, ÷ àñòü ÷ Matavimas, skaičiavimas, užimtumas, Íè Ååå ïïïïïõõõõõõõõõõõ è è è è å å å å å åðààุ¸ Åîòäü ïðì åèè <¸¸¸

jungiantis ïàäààèè äààü óóó. ß ïîæàààà Øøëëëëììì. Ðåîòàòàòì ¸¸¸¸¸óóóóàããããããããàààààààààààààààà øü üü <<<

ïîêà Åààóóëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëîîîîîîîîîî àûûûûûûûûûûûààààà óóóóóóóóóóóóóóóóóóó)

Atsargiai, į blogio šuns įėjimo!

  • § Laikinos taisyklės dėl šunų ir kačių turinio Maskvoje (patvirtinta. 1994 m. Kovo 8 d. Maskvos Vyriausybės nutarimas)

Mano kaimynai saugo kovą agresyvų šunį, kuris veikia be pavadėlio ir snukio. Nors ji ne "valgė niekam", bet blogi medžiai ir bandymai nustumti buvo pakartotinai. Ar yra įstatymas, apsaugantis tokį kaip mes? Ar galima kažką daryti? Žvėrių savininkai nesupranta ir negirdi žodžių.

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies