.Ïðîäàæè êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ ā Ðîññèè nurodoma 2015 m ãîäó âûðîñëè áîëüøå, ÷ Ai ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ñëåäóåò EB äàííûõ èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè GfK: äàæå ā êðèçèñ ðîññèÿíå Ia ãîòîâû ýêîíîìèòü íà ñâîèõ ïèòîìöàõ

@@@

Ìåæäóíàðîäíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ êîìïàíèÿ "Euromonitor International" òîæå îòìå ÷ Aao Dino ïðîäàæ êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ ā Ðîññèè ā 2015 ãîäó: ā äåíåæíîì âûðàæåíèè IIe óâåëè ÷ èëèñü íà 10,8%, Ai 117,9 Ieda Doa. (ñì. Ãðàôèê). A 2016 m. Euromonitor, ïîçççóó åùåå 9,4%.

. @@@

IĮ äàííûì èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsenas Ðîññèÿ», CA ïåðèîä ń ÿíâàðÿ ïî íîÿáðü 2015 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ń àíàëîãè ÷ IUI ïåðèîäîì 2014 ãîäà ðàçíûå êàòåãîðèè ðûíêà êîðìîâ AEY æèâîòíûõ ā íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè âûðîñëè íà birželio 2%.

. @@@

Ðîññèÿíå ia ãîòîâû ýêîíîìèòü íà äåòÿõ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ãîâîðèë ā äåêàáðå 2015 ãîäà ãåíäèðåêòîð «Nestle" Ðîññèÿ »Ìàóðèöèî Ïàòàðíåëëî ā èíòåðâüþ ãàçåòå« Âåäîìîñòè ». "A-ā âððèñññàäääää ÿÿÿìììììììààà ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿââââââ , ààààõ îèèðððþþòò þò èèèè àà à îêîêîêêêêêêêêêêêêêêêêêîîêêêêêêêêîîîêêêêêêêêîîîêêêêêêêîîîîîîîêîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ

. @@@

«Æèâîòíîå ā Ðîññèè Yoi ÷ EAI ñåìüè, IA êîòîðîì ia õîòÿò č ia ãîòîâû ýêîíîìèòü», ñîãëàñåí Àíàòîëèé Âåðåùàãèí, äèðåêòîð ïî êîðïîðàòèâíûì âîïðîñàì «Marso PETCARE Ðîññèÿ» (îäèí EB êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY æèâîòíûõ). Òàêæå ðàñòåò óðîâåíü çíàíèé âëàäåëüöåâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ ā Ðîññèè, êîòîðûå ïîíèìàþò âàæíîñòü ïîëíîðàöèîííîãî ïèòàíèÿ AEY çäîðîâüÿ ñîáàêè è êîøêè, îáúÿñíÿåò IDE ÷ EIU ðîñòà ïðîäàæ ā êàòåãîðèè Âåðåùàãèí, IA ooi ÷ íÿÿ, êàêîâ Aue Dino AEY Marse.

.

Êîìó Yoi âûãîäíîÒî ÷ íîãî Ó ÷ aoa ÷ Enea äîìàøíèõ ïèòîìöåâ ā Ðîññèè íèêòî Ia âåäåò, ïðèáëèçèòåëüíîå êîëè ÷ åñòâî ñîáàê 15 20 ÍÊÎÊ, êîøåê 30 ÍÊÎÊ, ãîâîðèò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ (AEE) ôåäðèèèèññâ. Ïî Mars Petcare Ðñññèÿ â Â Â веее àе àñ 64% Äìàøøõõ êîøø ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììIì už ........ììììì .. .. ï . Puslapis $.

. @@II ñëîâàì äèðåêòîðà ãðóïïû ïî ðàáîòå ń êîìïàíèÿìè ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà ìåæäóíàðîäíîé èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsenas Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ Ãëàìàçäû, ā êàòåãîðèè êîðìîâ AEY êîøåê IIe ā ñîâîêóïíîñòè çàíèìàþò 86% ðûíêà ā íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, êîðìîâ AEY ñîáàê 71% (äàííûå çà ÿíâàðü íîÿáðü 2015 ãîäà). Įrangos laidojimo įrangos įranga.

Neįjungtas įmokų valdymas, tiekimas į kūrimo numerį. Äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ ñîáñòâåííûõ áðåíäîâ äàòñêîé êîìïàíèè Aller naminių gyvūnėlių ėdalą Àëåêñàíäð Ðîäèîíîâ ðàññêàçàë Dae, ÷ oi ā 2015 ãîäó îáúåìû ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæè ā íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êîðìîâ aai êîìïàíèè ā Ðîññèè ïðèìåðíî ā ÷ åòûðå daca ïðåâûñèëè óðîâåíü 2014 ãîäà, îäíàêî ia ðàñêðûë àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé.

.

Premium Sausas ir konservuotas maistas Probalance ™ apima viską, ko reikia, net ir labiausiai reikliausių augintinių.

.

priėmimai ir technologijos yra suprojektuotos su veterinarinių dietologų dalyvavimu, taip pat su pirmaujančių pasaulio ekspertais dėl gyvūnų pašarų kūrimo. Pašarų gamybai tik aukštos kokybės žaliavos naudojamos daugiausia užsienio tiekėjams.

.

produktai yra griežta kokybės kontrolė visuose etapuose - nuo žaliavų priėmimo iki galutinių produktų. Dėl to maistas yra ne tik pilnas dietos kasdieniam šėrimo naminiams gyvūnėliams, bet ir turi didelį skonio patrauklumą ir visiškai atitinka kačių ir šunų fiziologinius ir anatominius poreikius. ORM gaminamas specializuotame aukštųjų technologijų modernioje įrangoje. Jokiu būdu mes nenaudojame suvestinių pašarų gamybai.

.
Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies