Kaip ruošti jautienos randą šunimsruber sausoje formoje yra daug privalumų - puikiai saugomi namuose ir neabejotinai kaip šunys. Toks delikatesas yra lengva virti su savo rankomis, su orkaitės pagalba.

, tai yra būtina užspringti skrandį į gabalus, 17 val., Padėkite kepimo skardos orkaitėje. Tinklelio apačioje turi būti įrengtas kepimo skardos, į kurį išleidžiamos sultys ir riebalai lašai.

Kitas orkaitėje reikia nustatyti 60 ° C temperatūrą, kad atidarytumėte duris į vėdinamą ir palikite 5-8 valandas džiovinimui.

Galutinis produktas yra gana kietas, labai panašus į šunis. Laikykite jį kartono dėžutėje arba audinio maišelyje, kad būtų užtikrintas deguonies prieiga.

Kiek duoti?

Pradedant nuo pusmečio amžiaus šuniukai švirkščiamas į dietą virto randas. Tai sotures savo kūną kalio, magnio, vitaminų B ir PP, fosforo, kalcio.

.

iš porcijomis dydis yra geriausia iš karto suformuoti, priešais šalčio, taip, kad jie yra patogu, kad jį gauti ir iš karto rapsų PET

kaip dažnai?

* ledas *: plovimas. Í î á áèåååååå. Ñëûøàëà ðàçíûå ìíåíèÿ, ā êàêîì âèäå íóæíî äàâàòü ðóáåö ñîáàêå.Åñëè âàðèòü Eee îøïàðèâàòü, áîëüøèíñòâî íóæíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ è ôåðìåíòîâ òåðÿþò ñâîè ñâîéñòâà.Åñëè ïðîìûâàòü - òîæå ñìûâàþòñÿ íóæíûå âåùåñòâàÅñëè ia ïðîìûâàòü Dene ïîäöåïèòü êàêóþ ëèáî áÿêó.Íó Õæ EAE AEA Ana OAEE äàâàòü? - į, insulto-I ïòòòééééééééééééìììììòòòòòòòòòòòééééééÉ

@@@

Òàëÿ: ïðîìûòü, ïðîìîðîçèòü, ðàçìîðîçèòü è äàâàòü, Aue AUA ñîâåò õîðîøèé, ðåçàòü ia êðóïíî, äàæå âçðîñëîé NIAA, Õæ EAE êîðîâû ìîãóò çàãëàòûâàòü äðÿíü, òèïà ïðîâîëîê e o. Ä.ììíííííí î ввввь ė, ààààààààààààààààààààààààààààààóóàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààåååååèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Ó Íàñòíííàààà. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...üüîîîîîîîîî ! Âîò

* ICE *: ïàøøø ::: Ö I ýòòííííà au .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. âñìûûëüüüüüüüüüîîîîîààà? Ñ ​​ñ ā р дй ??

Gera: Ó ìûîîÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀ. âîàààïïïïàààààê Àëàààåååììåìåìììåìììììììåììììììììììããããããã

* ledas *: ìýôô øøøø, èèèò, èèè â ÂÇìààèè ààààààà Õæ è õîðîøî, IIa IIe ñîâñåì ia íóæíûÍèêòî õîòü ïî òðóáàì noo ÷ AOU í åáóäåò, êîãäà IIe ÑëîíîÏóçèêãîëîïèðóåò ïî êâàðòèðå è ïèùèò èãðóøêîé êîãäà Ana ñïÿòÀ Ÿ Õæ EAE oi ïîòåðïëþ çàïàõ.ãëàâíîå ñîñåäåé âûæèòü

@@Kalimas ir pan. На не шл о ìììììììììììììììììììììììììììììììüüü òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò<<<) \ t

ì м м м м i i i i i i i i i i i ï ï ï ï ï ï ï ï ï í ñ ñ ñ сонннннннннн Îòàà ñîüüüàà ïÃüüéé îüüééçé .é. Í á åãî òòò ¸¸¸¸¸¸ììììììäå åãî è è è äòòòàåååå. ÂååüüüüûûååååááããããããÃîããããããããã Ðáüüüüüüüüêêêêêêêìêìêìåååååååе ... \ t Áÿêê - --ààà ûûûûûûûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

* ICE *: Òàëÿ ïèøåò: òîëüêî ñóõîé êîðì Io ā ñóøêå IAO èìåííî OAO ôåðìåíòîâ, IA ìèêðîýëåìåíòîâ âñÿêèõ oai, à èìåííî ôåðìåíòîâ (OA ÷ oi Ó êîðîâû íà íà ÷ àëüíîé ñòàäèè ïåðåâàðèâàíèÿ âûäåëÿåòñÿ), êîòîðûå íóæíû ! Ð òîææææîîîîîîîîììññññ , Åå îîîîîîîî.

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies