Iroplazmozė šunims simptomai, gydymas ir prevencijaGydymo schemos, pateiktos tik supažindinimu, jokiu būdu nenaudokite jų nekontroliuojant gydytojo. Šiuo atveju yra įmanoma sunkios reakcijos, iki šunų mirties! Rūpinkitės savo šunimis ir ne Pamirškite apdoroti, jei tai dar nepadarė, visa sveikata!

namų pirmosios pagalbos rinkinyje - fortikarb, pirostop, imchem., Antipyonizavimas - paracetamolio tabletėse, analgin, bet-shpa, difroll injekcijos, švirkštai.

[naujinimo loading î ë ûõõõõõõõààààñññññññññååååååååååååååååååååååååå Prijungimas ìæеииттттттт ......]

@@Ïåèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèêêêêêîîîîîîîîîîîîüîüüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîüüêèèèèèüüåüüåüèèèàààààà ïî

@@@

Ai ýòîãî ãîäà Ó ìåíÿ áûëà âåòåðèíàðêà, êîòîðóþ óñïåøíî çàêðûë áëàãîäàðÿ áåçâèçó è îïóñòåâøåìó ìàëåíüêîìó ãîðîäó áûëî 22E íàñåëåíèÿ, îñòàëîñü 12E (ANA ā Ïîëüøå è OA)

. @@@

Íåìíîãî Î ñïðåÿõ, îøåéíèêàõ è êàïëÿõ - IIe ðàáîòàþò, áûâàþò ôèïðîíèëîâûå è ïåðìåòðèíîâûå è O. è O. ń óñïåõîì âûçûâàþò àëåðãèþ, IĮ íàõîäÿòñÿ ā äîñòóïíîì anai äèàïàçîíå oai Io 10 DOA è âûøå çà Aico íà 10êã. Ñàëüüüååå Ååääääääå çççç èèèèòòòòòòòòèèèè êê èèèèèèèèèèèèèòòòòòòòòòòòòòòò Íåò! Åñëèè Åååååå ëñååååüüüüüüüüüüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

AEY òîãî ÷ oi au ñîáàêà çàáîëåëà ïðèðîïëàçìîçîì (áàáåëèîçîì) eee àíàïëàçìîçîì, IAAI ÷ oi au êëåù Aue äîëüøå 3-4õ äíåé, IĮ ýòîìó ðåãóëÿðíûé îñìîòð. Åñëè êëåù îáíàðóæåí, IAAI aai Ñíÿòü č ia áîÿòñÿ, äàæå åñëè au îòîðâåòå ãîëîâó, ty ÷ aai ñòðàøíîãî, ìåñòî óêóñà âìåñòå ń ãîëîâîé CAEA ÷ èòñÿ, à ãîëîâà ðàññîñåòñÿ.

1) Éîêêêêêêàààààààà Üüüüüü ï ï Â Â Â в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в сссююююþþþþþþþþ Áàäåüààààà ããããããããààààaççakççççççççççççççççççççççççççççççççççççç. - ì ìüüüüüîîîëëééééééééîîîîîîèèèè è ããòîããããääääòîîîîîîîããîãîîããîîîîãîîîîîîî

2) Åñëè Ó aan äðóãèå âèäû ñîáàê - ooo ana ïðîùå, ïîêóïàéòå ïðåïàðàò "ÏèðîÑòîï" - äîçèðîâêà 0,5 IE íà êàæäûå 10 Ea âåñà, ñèëüíî òîêñè ÷ IUE ïðåïàðàò ââîäèòñÿ èíúåêöèîííî ÂÍÓÒÐÈÌÈØÅ × II, Idé ïîäêîæíîì âääè ï Ååààûûûûûûòûûêçààèèèèþþ

Lengvai atvejų, kai šuns būsena yra patenkinama. Stebima nedidelis silpnumas, sumažėja apetitas, laipsnių temperatūros padidėjimas.

Kai tamsėja šlapimas ar dusulys, šuo nedelsdamas, net naktį, pristatyti į veterinarą. Tai yra piroplazmozė!

Jei vaistas nebuvo įvestas prieš piroplazmą, negali būti simptominis gydymas, kreipkitės į gydytoją, leiskite man pristatyti vieną iš antiprotozoic įrankių.

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies